تشویق نفس

بين دويدن و عميقاً شيرجه زدن يك تناقض وجود دارد. دويدن پر از تنش است، عميقاً فرورفتن يك آسودگي است. دويدن تب آلوده است، تو را از خويشتن بيرون مي برد. عميقاً شيرجه زدن عملي سالم است، زيرا با شيرجه زدن عميق به درون، انسان در اعماق وجود خويش جا مي افتد. تعليم و تربيت، هنر شيرجه زدن عميق است.
من آنچه كه فقط به شما مي آموزد چگونه بدويد را، آموزش غلط مي خوانم.


اين مسابقه ي جلوبودن در موسسات آموزشي شروع مي شود و در قبرستان تمام مي شود!
همين مسابقه در افراد نيز وجود دارد. همين مسابقه در ميان ملت ها نيز وجود دارد!
جنگ ها نتيجه ي نهايي همين مسابقه است.
چرا چنين مسابقه اي وجود دارد؟ ريشه اش در كجاست؟
ريشه هاي اين مسابقه در نفس است. تعليم و تربيت كنوني ما نفساني بودن را آموزش مي دهد و نفس را تغذيه مي كند. به كودكان خردسال نفس را آموزش مي دهند و آن را تقويت مي كنند. ذهن هاي ساده و معصوم آنان را توسط نفس مسموم مي سازند.
آنان را نيز تشويق مي كنند تا اول نفر شوند. مدال هاي طلا، گواهينامه هاي لياقت و جايزه به آنان داده مي شود!
اين تغذيه كردن نفس، همچون شبحي در زندگي آنان را دنبال خواهد كرد و تا آخرين
لحظه ي زندگي به آنان اجازه نخواهد داد تا آسوده باشند.
در خطابه ها، فروتني را موعظه مي كنند ولي در عمل و در واقعيت نفس را مي پرورند!