مطالب

بخشی از کتاب کیمیاگری نوین

می گوید ، این تعالی را به یاد داشته باش . او نه بیرون است و نه درون . او نه بدن است و نه ذهن . او نه شیء است و نه فکر . قبل از این که وارد معبدی شوی که بازگشت از آن امکان پذیر نیست ، این را به یاد داشته باش :   به آنچه که نه جسم دارد و نه وجود محکم بچسب .
فقط به صدایی که بی صدا است گوش بده .
تمام صداها خلق شده اند . تمام صداهایی که می شناسیم به نحوی خلق شده اند . باد می وزد و صدا خلق می شود . کف می زنی و صدا تولید می شود . حرف می زنم و صدایی به وجود می آید . اما تمام اینها صداهای ساخته شده اند . آنها می میرند زیرا آنچه که متولد  می شود ناگزیر از مردن است ، آنچه که به وجود می آید نابود می شود .
صدایی وجود دارد که خلق نشده باشد ؟ صدای خلق نشده ای وجود دارد ؟ حقیقت تنها با آن قابل بیان است – زیرا آنچه که می میرد نمی تواند حقیقت را بیان کند . به همین دلیل است که بارها گفته شده که حقیقت تنها در سکوت قابل بیان است ؛ با کلمات نمی تواند گفته شود .
کلمات شاید تو را به سوی سکوت ببرند ، اما نمی توانند از حقیقت سخن بگویند . کلمات  می میرند ، و آنچه جاویدان است نمی تواند با کلمات فانی بیان شود . چگونه می تواند ؟ غیرممکن است . چگونه آن چیزی که جاویدان است می تواند در گذرا گذاشته شود ؟ چگونه آن چیزی که بی زمان است می تواند به زمان آورده شود ؟ چگونه آن چیزی که ورای فضا است می تواند جایی در معبد ، در فضا قرار داده شود ؟ حقیقت تنها با چیزی که جاویدان است می تواند آشکار شود .
با مدیتیشن بسیاری از جویندگان صدای بی صدای درون را شناخته اند ، صدای سکوت را. کلمات متناقض اند : صدای بی صدا . به این علت بی صدا است که نمی توانی با گوشهایت آن را بشنوی . به این علت بی صدا است که صدا همیشه با برخورد به وجود می آید و در آنجا برخوردی وجود ندارد . صدا همیشه با دوگانگی ایجاد می شود ، دو چیز در برخورد ، اما در قلب دو چیز نیستند . به این علت بی صدا است که نمی تواند شنیده شود ؛ فقط می تواند تجربه شود .
به یاد بسپار ،  فقط به صدایی که بی صدا است گوش بده . چگونه کسی می تواند به صدایی که بی صدا است گوش بدهد ؟ در ذن آنها کوانی دارند : گوش دادن به صدای کف زدن یک دست . آنها این را عمیق ترین مدیتیشن می نامند : تلاش برای شنیدن صدایی که خلق نشده است . اگر مدیتیشن کنی ، به مدیتیشن ادامه دهی – فقط بنشینی و مدیتیشن کنی ، سعی کنی بشنوی – چیزهای بسیاری خواهی شنید . این یکی از زیباترین تکنیک ها است . فقط چشمانت را ببند ، زیر درخت بنشین و شروع به گوش دادن کن . صداهای تازه ی بسیاری را خواهی شنید که تا پیش از این از آنها آگاه نبودی . پرندگان ، حشرات ... آهسته ، بسیار آهسته ، از صداهای بسیاری در اطرافت آگاه خواهی شد . صدایی را پیدا کن که خلق نشده است .
صدایی خلق می شود . پرنده ای شروع به آواز خواندن می کند و بعد متوقف می شود . آنچه که خلق شده بود اکنون به عدم وجود رفته است . به شنیدن ادامه بده . سعی کن صدای خلق ناشده را بیابی . رفته رفته ، صداهای ظریف تری شنیده خواهند شد . نخست ضربان قلب خودت را می شنوی ، تنفس خودت را می شنوی . اما آن نیز خلق شده است . قلبت خواهد ایستاد ، تنفست نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد . همیشه آنجا نخواهد بود . وقتی کودکی متولد می شود تنفسی وجود ندارد . آنگاه ناگهان کودک شروع به گریستن    می کند و تنفس آغاز می شود .
عمیقاً گوش بسپار . اینها صدای بی صدا نیستند . آنها را بینداز ، آنها را از بین ببر . صدای گردش خونت را خواهی شنید . ظریف تر است . تو معمولاً از گردش خونت آگاه نیستی . گردش آن را خواهی شنید ، صدا را خواهی شنید . اما آن نیز صدایی خلق شده است ، با گردش خلق شده است ، با برخورد . آن را از بین ببر . اگر به اندازه ی کافی پافشاری کنی، نهایتاً لحظه ای خواهد رسید که تمام صداها ناپدید شده اند ؛ نمی توانی چیزی بشنوی . شکافی ایجاد شده ؛ تمام صداها ناپدید شده اند . و همراه با صداها ، کل کیهان برای تو ناپدید می شود ، گویی که به درون خالیا افتاده ای .
اکنون نترس . وگرنه دوباره به دنیای صداها بازخواهی گشت . نترس بمان . مانند مرگ خواهد بود . اینگونه است ، زیرا وقتی تمام صداها گم شده باشند ، تو نیز ذهنت را از دست می دهی . ذهنت مانند آدمی وراج است . تو دیگر ذهنی نداری . اگر دیگر صدایی نباشد جهانی نیز در آنجا نخواهد بود . احساس می کنی که مرده ای ، دیگر نیستی . چیزی جز ترکیب و مجموعه ای از صداها نیستی .
پافشاری کن . این مرگ زیبا است ، زیرا دری به الوهیت است . سعی کن گوش بدهی ببینی اکنون چه چیزی آنجا است . بعد از شکاف ، اگر بتوانی بدون ترس و هراس از آن بگذری...
اگر هراسان شوی ، دوباره سقوط می کنی ؛ دوباره به دنیای صداها باز می گردی . ذهن دوباره شروع به عمل کردن می کند . اما اگر نترسی و بتوانی در این شکاف بی صدایی مقاومت کنی ، از صدای تازه ای که خلق ناشده است آگاه خواهی شد . هندو ها این صدا را اُمکار می نامند : اُم . اُم تنها نمادی است برای صدایی که همیشه در هسته ی درونی است . اُم ، اُم ، اُم – این در درون ادامه دارد ، خلق ناشده . کسی آن را به زبان نمی آورد . آن فقط آنجا است .
این صدای بی صدا است – خلق ناشده . و فقط با این صدا می توانی وارد مقدس المقدسات شوی !