اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

لیست مطالب

با عصاره تنظيم شو

"باگوان عزيز: 
وقتي كه در مورد مخلصين صحبت كرديد، من عميقاً تحت تاثير واقع شدم، زيرا اين احساسي است كه من براي شما دارم: اخلاص. اگر بهاي رسيدن به اشراق دور بودن از حضور شما باشد، من با خوشحالي آن را رها مي كنم و به همين سرور و مركزيت داشتن، كه همين حالا از نگاه كردن به چشمان شما به دست مي آورم، راضي هستم. بارها در طول سخنراني هاي شما اين اتفاق برايم رخ مي دهد: با نگاه كردن به شما، ناگهان زمان و حركت بازمي ايستند. و همراه با اين پديده، من شدت جرياني از انرژي ملموس عشق را احساس مي كنم  كه با چنان شدتي وارد بدنم مي شود كه چند بار واقعاً مرا به سمت عقب هل داده است. من عاشق شما هستم و اميدوارم كه هرگز تا زنده هستيد  مجبور نباشم شما را ترك كنم. "


 
اين ها لحظه هاي اخلاصdevotion ، عشق، لحظه هاي اشراقenlightenment  هستند،فقط لمحاتي... گويي كه از دوردست ها قله ي كوه را در روشنايي مي بيني.  باوجودي كه هنوز خيلي دور هستي، اين همان قله اي است كه تو روزي بايد به آن وارد شوي. تو نيازي نداري از من دور بشوي، بنابراين مسئله ي تضاد بين با من بودن و جستن اشراق وجود ندارد. تو براي اشراق با من هستي، وگرنه منظوري از بامن بودن وجود ندارد. تنها هدف تو، داشتن اندك احساسي از آن تجربه ي بزرگ است، زيرا بدون اين احساس جزيي، واژه ي اشراق برايت خالي باقي مي ماند. اين لحظات كوتاه واژه ي اشراق را برايت پر خواهند كرد، با يك يقين، با يك تضمين كه اين تنها يك واژه نيست، بلكه واقعيتي است كه بايد آن را دريافت، كه فقط با بودن در حضور مردي كه آن را يافته، مي تواني توسط آن واقعيت لمس شوي. زمان مي تواند بايستد، و براي يك لحظه به سطحي ديگري از هستي منتقل مي شوي، جايي كه هم به نوعي وجود داري و هم ديگر وجود نداري و هردو در عين حال درست هستند.
اشراق امري فلسفي نيست، بسيار وجودينexistential  است. چيزي است كه بايد زندگي شود، چيزي براي بودن است، چيزي تجربي است، چيزي است براي سهيم شدن است. چيزي تقريباً ملموس است.با نگاه كردن به چشمان من، تو به سكوت خودت نگاه مي كني. چشمان تو نيز همان سكوت را دارند. تو هرگز به آن اجازه نداده اي كه اتفاق بيفتد.بودن در اخلاص ژرف، در ابتدا بسيار مايه ي تعجب است، زيرا براي مردم حتي احساس عشق داشتن نيز دشوار است، و اخلاص والاترين شكل عشق است... درست رايحه ي عصاره ي عشق است.
اگر عشق آن گل باشد، آنوقت اخلاص فقط عطر آن گل است. نمي تواني آن را به دست بگيري. مي تواني احساسش كني، مي تواني آن را ببويي، مي تواني توسط آن احاطه شوي، مي تواني در آن غرقه شوي، ولي نمي تواني آن را در دست بگيري. چيزي مادي نيست. اگر اين لحظه ها برايت رخ مي دهند، تو در راه درستي هستي. جايي براي رفتن نيست، نيازي به رفتن نداري. تو مكان شروع زيارت را يافته اي زيارت تازه آغاز گشته است. بايد از اين، احساس بركت يافتن كني. وگرنه، مردم به سادگي در واژه ها، در نظريات، فلسفه ها، الهيات مختلف، مذاهب و انواع ژريمناستيك هاي ذهني سرگردان  هستند و هيچكس به خودش زحمت درك اين نكته را نمي دهد
كه واقعيت غايي، فراسوي ذهن است.
مي تواني زندگاني هاي بسياري را به جست وجوهاي ذهني ادامه بدهي و هرگز چيزي جز واژگان توخالي نخواهي يافت. ذهن كويري است كه در آن هيچ چيز نمي رويد. ولي اگر بتواني فقط قدري بالاتر از ذهن حركت كني، تمامي آسمان برايت گشوده مي شود... قدري شهامت، و مي تواني پربگشايي. بودن با مرشد فقط به اين معني است كه ببيني كسي بال هايش را گشوده است و در آسمان پرواز مي كند.  و او تو را يادآوري مي كند نه با سخنانش بلكه با خود وجودش كه همين براي تو نيز ممكن است، كه تو نيز بال داري، ولي آن را ازياد برده اي. نيازي نيست كه چيزي را به دست بياوري، فقط بايد چيزي را به ياد بياوري. و اين لحظه ها، رفته رفته ، تو را وادار به يادآوري مي كنند.
آن يادآوري، رهايي از تمامي زنجيرهاست، آزادشدن از تمامي باورها، رهايي از انواع حماقت ها، خرافات. و نه تنها "آزادي از" freedom from.... اين را به ياد بسپار: آزادي از خرافات خوب است، ولي كافي نيست. آزادي از باورها خوب است، ولي كافي نيست. آزادي براي for حقيقت....... آزادي از باورها و آزادي براي حقيقت..... رهايي از خرافات و رهايي براي واقعيت. وقتي كه آزادي با دو بال فرا رسد، از و براي تو به وطن بازمي گردي.

ما 43 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116