اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

لیست مطالب

عادت ماهانه


" باگوان عزيز: نظربدبختي بزرگي مي آيد كه جهان هستي به زنان اين عادت ماهانه را داده است. اين يكي از آن چيزهايي است كه مي داني كه مي آيد، و تمام آن عواطف و چيزهاي جنون آميزي را كه به دنبال دارد با خود مي آورد.و درعين حال مشكل ترين چيز اين است كه قادر باشي آن را مشاهده كني و با آن هويت نيابي  دست كم براي من چنين است. همچنين خنده آور هم هست، زيرا به نظر مي رسد حتي مردان هم وقتي ما در اين حالت هستيم، درگير آن مي شوند و با آن هويت مي گيرند!
چگونه مي توانيم چيزي را كه بخشي جدانشدني از بيولوژي ما است مشاهده كنيم؟ "
 


هنر مشاهده گريwatchfulness   يكي است: چه چيزي را بيرون از خودت تماشا كني يا چيزي را در درون بيولوژي خودت مشاهده كني  اين نيز خارج از تو است.
مي دانم كه مشكل است، زيرا تو بيشتر با آن هويت گرفته اي، بسيار نزديك است. ولي مشكل، مشاهده گري نيست، مشكل در هويت گرفتن است. آن هويت گرفتن بايد گسسته شود.
وقتي كه احساس مي كني عادت ماهانه نزديك مي شود، سعي كن تماشا كني، سعي كن ببيني كه همراه با خودش چه چيزهايي را مي آورد  خشم، افسردگي، نفرت، تمايلي براي جنگيدن، و ميلي براي اوقات تلخي كردن.فقط تماشا كن  و نه تنها تماشا كن، بلكه به مردي كه دوستش داري بگو، "اين چيزها در درون من بالا خواهد زد.
من بهترين كوششم را مي كنم تا هشيار باشم، ولي اگر من هويت گرفتم، نيازي نيست كه تو درگيرش شوي، مي تواني فقط تماشا كني. تو بسيار دور از آن هستي و بيرون از آن قرار داري." و مرد مي تواند درك كند كه زني كه در اين دوران قرار دارد دچار مشكل است. او به محبت تو نياز دارد. و زن نيز بايد همين كار را بكند، زيرا كه شايد ندانيد، ولي مرد نيز عادت ماهانه ي خودش را دارد.
چون عادت او تجلي جسماني ندارد، در طول قرن ها كسي متوجه نبوده كه مرد نيز دچار اين دوران مي شود. مرد بايد هم كه چنين باشد، زيرا او و زن، هردو بخش هايي از يك تماميت كل هستند. مرد نيز براي چهار يا پنج روز در ماه به سوراخي تاريك مي رود. دست كم، تو مي تواني تمام مسئوليت را متوجه عادت ماهانه ي خودت كني.
مرد حتي چنين كاري هم نمي تواند بكند، زيرا عادت ماهانه ي او فقط عاطفي است او از همان عواطفي گذر مي كند كه تو گذر مي كني. و چون در مورد او تجلي جسماني وجود ندارد، هيچكس حتي در اين مورد فكر هم نكرده است. ولي اينك واقعيتي تثبيت شده است كه مرد نيز هر ماه از همان تغييرات عاطفي عبور مي كند كه تو در آن موقعيت قرار مي گيري. بنابراين او به هيچ وجه مزيتي ندارد و تو نسبت به او، دچار بدبختي خاصي نيستي.
مشكل وقتي برمي خيزد كه مردي را دوست داري و به مدت زياد با او زندگي مي كني و آهسته آهسته، آهنگ بدن هاي شما بسيار باهم هماهنگ مي شوند. بنابراين وقتي كه عادت ماهانه به تو دست مي دهد، او نيز دچار قاعدگي خودش مي شود. مشكل واقعي از اينجا برمي خيزد، هردوي شما در آن سوراخ تاريك قرار داريد، هردو افسرده هستيد، هردو غمگين هستيد، هردو پريشان هستيد. و شما مسئوليت اين را به يكديگر نسبت مي دهيد.
بنابراين مرد نيز بايد دوران عادت ماهانه ي خودش را پيدا كند.  و راه دريافتنش اين است كه فقط در دفتر خاطراتش بنويسد كه هر روز چه احساس و چه حالتي دارد.
و در خواهي يافت كه يك دوران پنج روزه وجود دارد كه پيوسته در افسردگي هستي، حال بدي داري و آماده جنگيدن هستي. اگر دو سه ماه تماشا كني  در دفترت يادداشت كني  به يك نتيجه گيري قطعي خواهي رسيد: اين همان پنج روز است! به زنت اطلاع بده: "اين ها پنج روز من هستند."
اگر اين پنج روز با دوران ماهانه ي  زنت متفاوت باشند، خوب است و شانس آورده اي، زيرا مشكل فقط نصف خواهد بود. بنابراين مرد مي تواند تماشا كند كه زن چه وقت اوقات تلخي مي كند و كارهاي احمقانه انجام مي دهد.  نيازي ندارد كه مشاركت كند، نيازي ندارد كه پاسخي بدهد، نبايد واكنش نشان دهد. مرد بايد خونسرد باشد و اين فرصت را به زن بدهد تا ببيند كه او خونسرد است، يعني اينكه، "من هشيار هستم."
ولي اگر اين دو دوره باهم يكي باشند، آنوقت واقعاً فاجعه خواهد بود! ولي آنوقت نيز، هردو مي توانيد هشيار باشيد. تو نيز قادر هستي تا ببيني كه آن مرد در دوران قاعدگي خود قرار دارد و خوب نيست كه روي اين مرد بيچاره باري اضافي خالي كني، و او نيز مي تواند درك كند كه تو در حال رنج بردن هستي: "خوب است كه بار خودم را نزد خودم نگه دارم." فقط مشاهده گر باشيد.
به زودي يك امكان وجود خواهد داشت... در واقع اين مذاهب دنيا بوده اند كه مانع اين امكان بوده اند، وگرنه، دوران قاعدگي مي توانست ازبين برود  و براي زنان آسان تر از مردان. اگر قرص ضدبارداري مصرف مي كني، شايد اين دوران ازبين برود. براي بيشتر زنان، قرص چيزي كامل است  قاعدگي ازبين مي رود. بنابراين آسيبي نمي رسد، قرص مصرف كن. و همين چند روز پيش شنيدم كه براي مردان نيز قرصي را ساخته اند، پس او نيز مي تواند ازاين قرص ها مصرف كند. ولي اين فقط موقعيت بيولوژي شما را تغيير خواهد داد. نكته ي مهم تر اين است كه هشيار باشيد.
اگر از اوضاع آگاه باشي و هويت پيدا نكني، اين بسيار مهم تر است. ولي آن قرص ها مي توانند درد جسماني تو را برطرف كنند و من كاملاً با آن موافق هستم. نيازي نيست كه بي جهت درد بكشي  اگر بتواني درد را برطرف كني. بنابراين قرصي را پيدا كن و از رنج و دردهاي جسماني رها شو.و مرد نيز بايد چنين كند، زيرا او نيز از همين دوران عبور مي كند. فقط نكته اين است كه مرد بيچاره ميليون ها سال است كه از اين واقعيت بي خبر است، زيرا اين دوران براي او همراه با عوارض جسمي نيست. ولي عوارض رواني وجود دارند و دقيقاً يكسان است.
پس نخست،  پيدا كن كه چه وقت آن دوره فرا مي رسد. و اگر آن قرص ها اينك در بازار وجود دارند، مردان نيز بايد از آن ها استفاده كنند و هشياربودن را مي توانيد به هزارويك نوع تمرين كني. نيازي نيست كه بي جهت درد هاي جسماني را تحمل كني. آن قرص ها به يقين مي توانند دوران قاعدگي را متوقف كنند و همچنين مي توانند امكان باردارشدن را ازبين ببرند  كه خودش يك بركت است، زيرا دنيا به جمعيت بيشتر نيازي ندارد! ولي درعين حال، هشياربودن را آزمايش كنيد.

ما 114 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116