سرور

جان . آناند یعنی شادمانی ، جان یعنی خدا مهربان بوده است ؛ شادمان باش زیرا خدا مهربان بوده است . مهر و قشنگی می بارد . همین واقعیت وجود تو  تنها دلیل برای  مهربانی خدا است . چیزی بالاتر از زندگی وجود ندارد ، و زندگی به تو بخشیده شده است. چیزی گرانبهاتر از عشق وجود

ندارد و گنج درون قلب تو پنهان است . انسان جز هوشیاری به چیز دیگری نیاز ندارد و آن نیز پیشاپیش داده شده است . همه ی آن چه که برای این سفر زیبا لازم است تأمین شده است . چون بی هیچ تلاشی آن را گرفته ایم از آن آگاه نیستیم .
فقط به این فکر کن که اگر مجبور بودی زندگی را کسب کنی . فقط به این فکر کن که اگر مجبور بودی عشق را کسب کنی . فقط به این فکر کن که اگر مجبور بودی هوشیاری را کسب کنی ... آنگاه قدرش را می دانستی .
آنها را به عنوان کمک بلاعوض نگیر . سپاسگذار باش و تنها راه سپاسگذار بودن شادمانی است ، رقص با بی خیالی است . خدا مهربان بوده است و همواره مهربان است ! هرچه بیشتر شادمانی کنی ، بیشتر قادر به دیدن متانت و زیبایی خواهی بود . بیشتر قادر به دریافت زیبایی و برکت خواهی بود .
آناند دوا . آناند یعنی سرور ، دوا یعنی خدا – خدای سرور . سرور هدف کل زندگی است : درختان به سمت آن می روند ، و حیوانات و پرندگان و کل زندگی کورمال کورمال در جستجوی سرور است . اگر بتوانی سرور را بیابی خدا را نیز یافته ای ؛ سرور و خدا هم معنا هستند . فرد می تواند خدا را فراموش کند اما سرور را نه . می توانی کسی را پیدا کنی که خدا را انکار کند ، کسی که بگوید خدایی نیست ، اما نمی توانی کسی را پیدا کنی که سرور را انکار کند . حتا کافر در جستجوی سرور است . آن به این معنا است که خدا فقط یک مفهوم است : سرور چیز واقعی است . هیچکس نمی تواند آن را انکار کند ، هیچکس نمی تواند ردش کند .
به دنبال آن نرفتن غیر ممکن است . از این رو می گویم : سرور خدا است .

 

مترجم : حامد مهری