هشیاری سرور را انتخاب میکند

انسان می تواند بهشت و جهنم را در وجودت بیافریند . آن همان انرژی است که بهشت یا جهنم می شود ؛ تنها تفاوت در آگاهی است . اگر با تعمق هوشیارانه انتخاب کنی هرگز قربانی تصادفات نخواهی شد . اگر شروع به حرکت هوشیارانه در روابط و اعمالت کنی ، شگفت زده خواهی شد از این که آهسته آهسته دیگر رنج انتخاب نمی شود . 

هیچکس نمی تواند هوشیارانه رنج را برگزیند .

 

سرور بیشتر انتخاب می شود ؛ هوشیاری تنها می تواند سرور را برگزیند . زمانی که قلق اش دستت بیاید ، تو کلید راز را داری . 

دوا پاتریک . دوا یعنی خدایی ، پاتریک یعنی شریف ، شرافت – شرافت خدایی . انسان تنها زمانی شریف می شود که حضو خدا را احساس کند ، وگرنه پست می ماند . بدون حس کردن خداوند ، انسان چیزی والاتر از خودش ندارد ، آنگاه زندگی به بن بست می رسد . اگر خدایی نباشد ، آنگاه انسان چیزی ندارد که به بالا نگاه کند . . هیچ بینشی ممکن نیست ، هیچ آرمانی . 

انسان تنها زمانی شریف می شود که در بینشش جایی برای خدا وجود داشته باشد ، زمانی که شروع به حس کردن خداوند می کند ، نزدیک می شود . حضور هرچه نزدیک تر حس شود ، فرد شریف تر و متین تر می شود . تنها انسان مذهبی می تواند شریف باشد ؛ غیر مذهبی تنها می تواند وانمود کند . 

شرافت یکی از بهترین هنرها است . اما فرد می تواند از بیرون پرورش یابد که آن دروغین خواهد بود .

اگر آن به خاطر حس کردن خدایی که تو را در بر گرفته برخیزد ، آنگاه خودانگیخته است، طبیعی است ، اصیل است .

 

مترجم» حامد مهری