برده نبودن

هیچکس نمی تواند از شما یک برده بسازد. نه بردگی می تواند وجود داشته باشد ونه امکان آن. هرچند که این يك موقعیت متناقض است، ولی حقیقت دارد. کسی که در تلاش برای ارباب بودن است، همواره خطر بردگی برایش وجود دارد. کسی که خودش، ارباب بودنش، تلاش ها وعامل بودنش را رها می کند، به ورای هرنوع بردگی می رسد. او آزاد است، مثل آزادیِ آسمان. او نه حتی آزاد، بلکه خودِ آزادی است. چون وقتی کسی آزاد است عامل وجود دارد.او آزادی است. بنابراین اگر دوست دارید می گویم: من آزادی هستم. و دلیلی نیز درکار نیست. چراکه اگر دلیلی وجود داشته باشد، یعنی که آزاد نیستید. این گونه شما محدود به آن دلیل و در بند آن هستید. اگر چیزی وجود داشته باشد که بخواهید انجام دهید، پس دربند آن اسیرید. آنگاه آزاد نیستید.


من از این جهت که هیچ چیزی برای انجام دادن ندارم، درآزادی مطلق هستم. من فقط يك انتظار هستم. چیزها اتفاق می افتند ومن آنها را می پذیرم. واگرهم اتفاق نیفتند، عدم وقوعشان را می پذیرم. وبه انتظار ادامه می دهم. این انتظار فرد را به واسطه ای برای ظهور نیروهای الهی تبدیل می کند. وقتی عاملی نیست، چیزهای زیادی از طریق شما اتفاق می افتد. ولی عامل که باشد هیچ چیز به واسطه ی شما حادث نمی شود. وقتی عامل باشد، یعنی شما هستید. شما انجام دهنده چیزی هستید، که این غیرممکن است. ازآنجا که عامل بودن امری ناممکن است، عمل نیز نمی تواند ممکن باشد.
(اینگونه) شما درگیر تلاشی باطل هستید که تنها نتیجه آن ناکامی ست. وقتی نیستید، همواره موفق اید. شکستی نمی تواند وجود داشته باشد، چراکه هرگزبه چیزی بودن نیندیشیده اید. و حتی اگر شکست اتفاق بیفتد، تنها یک پیشامد است. اگر موفقیت روی دهد، بازهم یک پیشامد است. وازآنجایی که هردوی این ها(چه موفقیت و چه شکست)تنها یک پیشامد هستند، نسبت به آنها بی تفاوت خواهید شد. هریک از آنها که پیش آید، تفاوتی ایجاد نمی کند.
بنابراین می توانم این طور نتیجه گیری کنم، وقتی می گویم "من"، شامل همه می شود. من آگاهی هستم. من آزادی ام. استفاده ی من از دو واژه ی آگاهی و آزادی صرفا برای قابل فهم تر ساختن این رمزو راز برای شماست، وگرنه هر دوی آنها معنایی مشابه دارند. آگاهی آزادی است و آزادی همان آگاهی. هرچه آزادی کمتر باشد، جسمانیت(ماده) بیشتر است. وهرچه آزادی بیشتر باشد، آگاهی نیز بیشتر خواهد بود.
وقتی می گوییم این میز مادی ست، منظور این است که آزادیِ حرکت ندارد. وقتی می گوییم شما یک وجود آگاه هستید، تا حدی آزادی دارید. اما اگر به ژرفابروید و سرچشمه را بیابید، به خودِ آگاهی تبدیل می شوید....
من می دانم که شما خودِ آگاهی هستید، نه موجودی آگاه. آگاهی یک کیفیت متعلق به شما نیست، بلکه شما خودِ آگاهی هستید. شما کاملا آزادید. بنابراین از هرجایی شروع کنید. حال چه با آزادتر بودن یا آگاه تر بودن، دیگری به طور خودکار حاصل می شود. هرچه آزادتر باشید، آگاه تر خواهید شد. نمی توانید آزادتر باشید مگر اینکه آگاه تر شوید. آگاه تر باشید و آزادتر خواهید شد. جزاین نمی توانید باشید. چراکه آگاهی آزادی را می آفریند و زمانی که شما کاملا آگاه باشید، به طور کامل نیز آزاد خواهید بود. سپس هیچ هدف و علتی برای بودن شما وجود ندارد. آنگاه همه چیز تنها یک اتفاق است، و این اتفاق leela یا بازی الهی است.

مترجم: الهه دولتیاری