مدیتیشن

بدن ستاره ای

لحظه‏ای که درون دومین بدن هستی، بیرون سومین بدن ستاره ای (astral) خواهی بود تا جایی که به بدن ستاره ای مربوط است به هیچ خاصی حتی نیاز نیست. تنها آرزوی در درون بودن کافی است حال هیچ مسئله تمامیتی در میان نیست اگر بخواهی به دورن بروی میتوانی داخل شوی.

بدن ستاره ای هم مثل بدن دوم یک بخار ولی شفاف است تو حتی نخواهی دانست که آیا در درون آنی یا که در بیرونش زیرا حد و مرزش شفاف است. بدن ستاره ای هم قد دو بدن اول است تا بدن پنجم اندازه یکسان است محتوا تغییر خواهد کرد ولی تا پنجمین بدن اندازه یکی خواهد بود با بدن ششم اندازه کیهانی خواهد بود و با بدن هفتم اصلا اندازه ای وجود نخواهد داشت حتی اندازه کیهانی هم در میان نخواهد بود.