مدیتیشن

بدن ذهنی

چهارمین بدن مطلقا بدون دیوار است در درون سومین بدن حتی یک دیواره شفاف هم وجود ندارد تنها یک مرز است محدوده ای بی دیوار بنابراین در ورود به آن هیچ دشواری وجود ندارد و نیاز به هیچ راهکاری هم نیست بدین قرار کسی که به سومین بدن رسیده خیلی راحت می تواند به چهارمی برسد.

اما رفتن به فراسوی بدن چهارم به همان سختی است که رفتن به ورای نخستین بدن بود زیرا که حال ذهنی به آخر می رسد بدن چهارم بدن روحانی است پیش

از آنکه این بدن بتواند در دسترس قرار گیرد دوباره یک دیوار وجود دارد اما نه به همان معنی که بین اولین و دومین بدن بود حال دیوار حائل بین ابعاد متفاوت است دیواره ای است از یک سطح متفاوت.

چهار بدن فرودست تر همگی با یک سطح در ارتباط بودند حد فاصل آنها افقی بود اینک مرزی عمودی در میان است بنابراین دیوار بین بدن چهارم و پنجم بزرگتر از هر دیوار حائل بین دو بدن از بدن های فرودست تر است – چون شیوه معمول و مرسوم نگریستن ما افقی است نه عمودی ما از یک سوی به دیگر سوی می نگریم نه به بالا و پایین اما حرکت از چهارمین بدن به پنجمی حرکتی از یک سطح پایین تر به سطحی بالاتر است تفوت بین بیرون و درون نیست که بین بالا و پایین است تا نتوانی صعودی بنگری نمی توانی به درون بدن پنجم حرکت کنی.

چگونه صعودی بنگریم؟ راهش چیست؟ لابد شنیده ای که در مراقبه باید چشم ها رو به بالا به طرف چاکرای آجنا (ajna chakra) نگاه کنند چشم ها می بایست به سمت بالا متمرکز باشند گویی می خواهند به دورن جمجه ات نگاه کنند مساله واقعی مساله دید است چشم ها فقط نمادین هستند دید یا شیوه عملی بینش ما به چشم ها وابسته است بنابراین چشم ها وسیله ای می شوند که از طریق آنها حتی بینش درونی هم روی می دهد اگر چشمانت را به سوی بالا بگردانی آن وقت دید تو هم به سمت بالا می رود.

بدین ترتیب در بدن چهارم آگاهی تو باید شبیه به آتش شود – رو به بالا برود راههای زیادی برای آزمودن این مساله وجود دارد برای مثال اگر ذهن صرفا به سوی رابطه جنسی جاری باشد درست مثل آبی است که به طرف پایین روان شود زیرا مرکز رابطه جنسی در سمت پایین است انسان در بدن چهارم باید شروع کند به آنکه چشمانش را به سوی بالا جهت بدهد نه به طرف پایین.

آگاهی اگر برای بالا رفتن است باید از مرکزی شروع کند که بالای چشم ها باشد نه پایین آنها در بالای چشم ها فقط یک مرکز وجود دارد که حرکت از آنجا می تواند صعودی باشد: چاکرای آجنا. حال هر دو چشم باید به طرف بالا به طرف چشم سوم (third eye) نگاه کنند.

از چشم سوم به طرق بسیار یاد شده است ... و لحظه ای که چشمانت به طرف بالا به طرف چشم سوم نگاه می کنند آتش عظیمی در آن مرکز آفریده می شود احساسی سوزان و شعله ور در کار است چشم سوم شروع به باز شدن کرده و باید آن را خنک نگاه داشت بنابراین در هند (India) از خمیر چوب صندل استفاده کرده اند این خمیر نه تنها سرد و خنک است بلکه عطر خاصی هم دارد که با چشم سوم و استعلای آن مرتبط است خنکای آن عطر نقطه و خال خاصی که خمیر در آن نشسته جاذبه ای تصاعدی می شود یادآور چشم سوم.

اگر چشمانت را ببندی و من انگشتم را روی نقطه چشم سومت بگذارم واقعا نه فقط من چشم سومت را لمس می کنم که تو هم شروع به احساس آن می کنی حتی همین مقدار فشار هم کافی است. یک لمس اندک صرفا سرانگشت زدنی آرام بنابراین آن عطر لمس ظریف آن و خنکای اش بسنده است از آن پس توجه تو همیشه از چشمانت به سوی چشم سوم جاری است.

بدین ترتیب برای عبور از بدن چهارم فقط یک راهکار یک شیوه وجود دارد و آن نگاه کردن به سمت بالاست... اما ابتدا می بایست چهار بدن اول را پشت سر گذاشته باشی نگریستن به بالا فقط از آن پس می تواند مفید باشد و الا خیر. در غیر این صورت می تواند زیان آور و خطرناک باشد ممکن است تمامی انواع و اقسام بیماری های روحی و روانی را بیافریند زیرا کل تنظیم و سازگاری آن سامانه (system) تکان خورنده و خرد خواهد شد چهار بدن دارند رو به پایین می نگرند و تو داری با ذهن دورنی ات رو به بالا نگاه می کنی آن وقت خیلی امکان دارد که پیامد آن بیماری تعدد شخصیت (schizophrenia) باشد.

آنچه که من می گویم این است که انسان نباید پیش از عبور از چهار بدن اول راهکارهای روبه بالا نگریستن را بیازماید و تجربه کند و الا شکافی آفریده خواهد شد که پل زدن بر آن نیز غیرممکن خواهد بود و انسان ناچار خواهد شد برای شروع مجدد تا زندگی آتی صبر کند بهتر این است که راهکارها و شیوه هایی را تمرین کنی که از همان آغاز شروع می کنند در این صورت هیچ مشکلی در بین نخواهد بود بنابراین اصرار و تاکید من همیشه آغازیدن از نخستین بدن است برای همه