اشو Osho

Bhagwan Shree Rajneesh باگوان شری راجنیش

  
  
  

مدیتیشن

چاکرای آجنا

و چاکرای ششم آجناست – آجنا یعنی سامان با رسیدن به ششمین چاکرا و نه هرگز پیش از آن تو دیگر مرشدی پیش از آن برده بودی با رسیدن به ششمین چاکرا و نه هرگز پیش از آن تو دارای خواسته ای قبل از آن هیچ خواسته ای وجود نداشت اما تضادی در میان است.

با چاکرای چهارم نفس ناپدید می شود با چاکرای پنجم تمامی ناپاکی ها محو می شوند و سپس تو دارای خواسته ای بنابراین نمی توانی به سبب خواسته ات آزرده شوی در واقع این دیگر خواسته تو نیست: این خواست پروردگار است چرا که نفس در چهارمین بدن ناپدید شده تمامی پلشتی ها هم در پنجمی از بین رفته اند حال تو ناب ترین وجودی صرفا یک وسیله یک ابزار یک پیکی حال از آن روی دارای خواسته ای که نیستی – اینک خواسته ات خواسته خداوند است.

 

به ندرت کسی به این چاکرای ششم می رسد چون این بازپسین منزل یک راه است این بازپسین جای دنیاست فراسوی این منزل بدن هفتم است ولی از آن پس به عالمی کاملا متفاوت وارد می شوی به واقعیتی جدا ششمین بدن بازپسین خط مرزی است یک پست بازرسی.

ششمین بدن براهما شاریرا (Brahma Sharira) یا بدن کیهانی (cosmic) است و چاکرای ششم هم چاکرای آگیا (agya) است اینجا هیچ ثنویتی وجود ندارد تجربه سعادت بر پنجمین سطح به شدت و حدت می رسد و تجربه هستی تجربه وجود بر ششمین سطح آسمیتا هستمیت گم نخواهد شد « من » در سطح پنجم گم شده و « هستم » نیز به محض انتقال تو به سطح پنجم گم خواهد شد بودش (is-ness) احساس خواهد شد تاتاتا (tathata) اینچنینی (suchness) حس خواهد شد احساس « من » و « هستم » در هیچ جایی وجود نخواهد داشت تنها اینچنینی به جای خواهد ماند بنابراین در اینجا درک واقعیت ادراک وجود فهم آگاهی در میان خواهد بود ولی در اینجا آگاهی از من رهاست دیگر آگاهی من نیست فقط آگاهی است – دیگر وجود و هستی من نیست. – بلکه صرفا هستی است.

برخی مراقبه کنندگان پس از رسیدن به براهما شاریرا بدن اختری از حرکت باز می ایستند زیرا هنگامی که من نیستم و صرفا برهمن هست وضع « برهمنم » وضع آهام براهماسمی (aham brahmasmi) پیش آمده است حال چه چیز دیگری برای جستن وجود دارد اینک چه چیز دیگری را باید جست هیچ چیزی برای جستن باقی نمی ماند حال همه چیز بدست آمده است برهمن به معنی تمام است به مفهوم کمال آنکه در این نقطه می ایستد می گوید: « برهمن حقیقت غایی است برهمن واقعیت کیهانی است هیچ چیزی در فراسو نیست » 

توقف کردن در اینجا ممکن است زیرا چنین به نظر می رسد که هیچ چیزی در جلوتر نیست بنابراین براهماگیانی (brahma gyani) کسی که به فهم برهمن دست یافته در اینجا گیر خواهد افتاد پیشتر نخواهد رفت گذشتن از اینجا بسیار دشوار است زیرا هیچ چیزی نیست تا از آن بگذری همه چیز پوشانیده شده است مگر نه اینکه انسان به یک فضا برای پی سپردن و وارد شدن به آن نیاز دارد؟ اگر من بخواهم از این اتاق بیرون بروم باید جای دیگری برای رفتن وجود داشته باشد اما اینک اتاق چندان بزرگ شده است چنان بی آغاز و بی انجام چنان بی نهایت چنان بی کرانه که هیچ جایی برای رفتن نیست بنابراین برای جستجو به کجا خواهیم رفت؟ هیچ چیز برای یافتن باقی نمی ماند همه چیز پوشانیده شده است بنابراین توقف در اینجا می تواند عمرها به طول انجامد.

بنابراین سد غایی برهمن است – باز پسین مرز در جستجوی یک جوینده اینک تنها هستی به جای مب ماند ولی هیچ چیزی برای پی بردن نیست هستی وجود بودش شناخته شده است اما ناهستی را هنوز می بایست شناخت – که آن نیز اکنون ناشناخته برجای نمی ماند بنابراین هفتمین سطح نیروانا کایا (nirvanakaya) است بدن نیروانی (nirvanic) و چاکرای آن نیز ساهاسرارا (sahasrara) در باب این چاکرا هیچ چیزی نمی تواند به گفته درآید ما فقط تا به ششمین چاکراست که می توانیم به گفتار ادامه دهیم – و همان نیز با دشواری زیادی مواجه است بسیاری از آن گفته ها ناصواب می افتند.

تا پنجمین بدن جستجو و پژوهش در شیوه ای بسیار علمی پیش می رود همه چیز می تواند توضیح داده شود بر ششمین سطح افق شروع به رنگ باختن می کند همه چیز بی معنی به نظر می رسد.

اشارات و کنایه ها هنوز هم شدنی هستند ولی در نهایت انگشت اشاره می شکند و اشارت هم دیگر در میان نیستند زیرا هستی خود انسان نیز سر به نیست شده است بنابراین برهمن هستی مطلق از ششمین بدن و چاکرای ششم شناخته می آید.

بدین قرار آنان که جویای برهمن هستند بر چاکرای آگیا که بین دو چشم قرار دارد مراقبه می کنند این چاکرا به بدن کیهانی مرتبط است آنان که کاملا روی این چاکرا کار می کنند گستره بی نهایت پهنواری را که شاهدند چشم سوم می خوانند این چشم سوم جایی است که حال می توانی از آنجا کیهان و لایتناهی را ببینی.

 

ما 65 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

قلم / فونت سایت

برای اینکه سایت در حالت بهترین دیده شود لطفا قلم (فونت) فارسی "یکان" را بروی سیستم خود نصب کنید - برای نصب کافیست  به سایت زیر رفته و فایل TTF را دانلود و سپس فایل دانلود شده را (به کنترل پنل سیستم عامل ویندوز خود رفته) و در پوشه فونت کپی کنید!

http://www.awebfont.ir/fonts?cat_id=1&fonts_id=1116