مدیتیشن

در ششم: نفس به مثابه خرد

 

ششمين در نفس به مثابه خرد (reason) است و از طريق تحصيل تجربه خواندن آموختن و گوش دادن به هم  مي رسد: تصوراتي ذهني مي انبازي و بعد براساس آن تصورات شروع مي كني به خلق سامانه هاي اعتقادي كليات بي تناقضي و فلسفه ها اينجا جايي است كه فلاسفه دانشمندان متفكرين روشنفكران و عقل گرايان گير مي افتند ولي اين بيشتر و بيشتر سوفسطايي شدن است در ششم از همان آغاز سفسطه بازي است.