ترجمه های جدید

هستی هدفمند نیست

هستی هدفمند نیست. به همین علت آن را leela یا بازی الهی می خوانند. خود هستی هدفی برای به سرانجام رساندن ندارد. هستی به جایی نمی رود، پایانی برایش وجود ندارد. با وجود این که همه چیزدرجریان است، بازهم چیزهای بسیاری برای روی دادن وجود دارد.

 

بنابراین هستی باید یک  leelaیک بازی الهی باشد. هستی جریانی از انرژی است. این مسئله می تواند درارتباط با من باشد. وجود من ابدا به منظور چیزی بودن نیست. با این وجود از انجام دادن چیزها صحبت می کنم. وقتی به این نکته آگاه شوید که بخشی از آگاهیِ کیهانی هستید، متوجه خواهید شد که هدفی در کار نیست. تنها به عنوان یک بازی وجود دارید والبته که این بازی چند بُعدی و کیهانی می شود. کارهای بسیاری انجام می دهید و درعین حال فاعلی وجود ندارد، هدفی در کار نیست. این چیزها وجود ندارند. آنگاه همه چیز به یک بازی بدل می شود.

واین را باید در نظر گرفت که یک فاعل نمی تواند بدون یک هدف وجود داشته باشد. و یک هدف بدون یک فاعل. آنها دو قطبِ نفسِ یک فرد هستند. اگر هدفی در کار نباشد، نفس ناخشنود خواهد بود. نفس از طریق اهداف است که واقعی می شود. چیزی باید انجام شود، باید در انجام چیزی موفق شود، یا باید به جایی برسد ویا چیزی ایجاد کند، یا نشانی از خود به جای بگذارد. بنابراین نفس متکی بر اهداف است. از طرف دیگر هستی هدفمند نیست و تنها وقتی می توانید این را درک کنید که به ورای نفس رسیده باشید.

بنابراین برای من همه چیز تنها یک بازی است. نه من هدفی دارم و نه اصلا هدفی وجود دارد. وهمچنان همه چیز در جریان است. بنابراین می توان پرسید "چرا همه چیز در جریان است؟" آنها در جریانند چون هدفی در متوقف شدن و کسی برای متوقف كردن آنها وجود ندارد. متوجه منظورم هستید؟ کسی برای متوقف کردن و هدفی برای توقف آنها نیست. بنابراین، این ماهیت هستی است که به حرکت خود ادامه دهد و شما به یک معبر تبدیل می شوید. نمی توانید به صورت فعالانه یک معبر باشید، هرگز اینگونه یک واسطه نخواهید بود. تنها انفعال است که از شما یک واسطه می سازد. و انفعال یعنی اینکه شما نباشید. درغیر این صورت تنها لفظاً منفعل هستید، نفس همواره فعال است. وقتی منفعل باشید، نفس دیگر نخواهد بود. انفعال یعنی بی نفسی.

از اينرو من کاملاً منفعل هستم. هرآنچه که می خواهد رخ دهد. هرگز نمی پرسم "چرا؟". چون کسی برای پاسخگویی نيست و حتی اگر کسی را برای آن پيدا كنيد، حتی خود خداوند را،او فقط خواهد خندید. حتی او نیز نمی تواند به این(چرا؟) پاسخ دهد. او نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد، چون مفهوم علیت ومفهوم چرایی، تنها در یک جریان تقسیم شده معنا می یابد. اگر یک شروع و پایان را درنظر بگیرید، علیت معنا پیدا می کند. اما اگر کل جریان را به صورت جریانی ازلی وابدی درک کنید، خواهید دید که درست مثل امواج اقیانوس همه چیز، چیزهای دیگر را دربرمی گیرند و از آنها سربرمی آورند. هر موج به دنباله ی خود موج دیگری را دارد و هر یک پیش روی خود موجی دیگری را. و امواج در کل اقیانوس حضور دارند. امواج دائمی هستند.

 

مترجم: الهه دولتیاری