ترجمه های جدید

خلاقیت وسیله ای برای رشد است

سانیاسینی می پرسد : گاهی فکر می کنم خلاقیت وسیله ای برای رشد است ، گاهی فکر می کنم خلاقیت – نقاشی ، نویسندگی ، مجسمه سازی – یک فرار است. )
فرار نیست ، نه ! بسیار بسیار کمک کننده است. خلاق تر شو و آسان تر به سوی وجودت رشد خواهی کرد ، جاری تر خواهی بود زیرا وقتی چیزی خلق می کنی ، دو چیز خلق می کنی : چیزی که در بیرون خلق می شود ، در درون خالق خلق می شود.


بنابراین نقاشی به اندازه نقاش با ارزش نیست. تو منسجم شده ای ؛ وقتی نقاشی می کنی باید یکی شوی. تمام افکار ناپدید می شوند ، فقط نقاشی کردن آنجا می ماند.
باید کل انرژی ات را به درونش بریزی ، پس نقاشی فقط تبدیل به واسطه ای برای مدیتیشن عمیق می شود : کل دنیا را فراموش می کنی ، نقاشی کردن کل دنیایت        می شود. حتا اگر خانه آتش بگیرد ، چنان مجذوبی که با خبر نمی شوی. در این جذبه چیزی در تو ساکن می شود ، مرکزیت می یابد.
خلاقیت بخشی از رشد است اما رشد از جایی که خلاقیت به تنهایی می تواند برود بالاتر می رود. بنابراین خلاقیت به تنهایی گاهی می تواند تبدیل به فرار شود ؛ اگر فکر کنی آن ناخوشی و مریضی است ، می تواند تبدیل به فرار شود. خلاقیت به اضافه مدیتیشن – آنگاه ترسی وجود ندارد.
به یاد بسپار ، خلاقیت بسیار خوب است اما کافی نیست ؛ گاهی چیز بیشتری لازم است، چیزی اضافه ، و آن چیز اضافه مدیتیشن است. اگر مراقبه کنی و بیافرینی ، مسأله فرار پیش نمی آید ، تو نمی توانی فرار کنی. پس اجازه بده خلاقیتت نیز مدیتیشن باشد و مدیتیشنت خلاقیت باشد. کم کم هر دو یکی می شوند و بعد فرار غیر ممکن می شود.
به طور معمول پرسشت مربوط است : بسیاری از مردم از طریق خلاقیت فرار         می کنند. آنها نگرانند و تنش دارند ، نمی دانند با خودشان چکار کنند. خلاقیت تبدیل به گذرگاهی برای فرار از خودشان می شود. آنها شروع به نواختن گیتار می کنند ، فلوت ، نقاشی ، و درگیر می شوند ، به گونه ای خود را مشغول می کنند. این کمک می کند تا خودشان را تحمل کنند ، وگرنه آنها خودشان را دوست ندارند. تنها که به حال خود رها می شوند ، احساس خوبی ندارند. پس این مانند الکل است ، مستی.
اگر خلاقیت بدون مدیتیشن باشد ، می تواند تبدیل به فرار شود ، پس پرسش تو مربوط است ، ترس معنایی دارد. اما اگر مراقبه می کنی ، لازم نیست بترسی. پس مراقبه کن و آفرینندگی آغاز کن. هر خطی را که انتخاب کنی خوب است

ترجمه: حامد مهری